Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

  I. Các phòng ban

STT Đơn vị Chức vụ Họ và tên Điện thoại
 liên hệ
Email​
01 ​Văn phòng huyện
Chánh Văn phòng  Mai Văn Lên ​0255.3867222 ​lyson@quangngai.gov.vn
 Phó Chánh Văn phòng

​Nguyễn Thị Hoa
Võ Thị Hường

Võ Ngọc Nghĩa

​0255.3867099
02 ​Cơ quan TC-NV
Trưởng Cơ quan ​Ngô Đình Mẫn ​tcnv-lyson@quangngai.gov.vn
 Phó Cơ quan

​Trần Thị Thanh Tuyền

Bùi Văn Phú

​0255.3867320

0255.3862130
0255.3879500
03 ​Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn Trưởng phòng ​Huỳnh Minh Hùng ​0255.3867315 ​kthtnt-lyson@quangngai.gov.vn
Phó trưởng phòng 

​Võ Trí Thời

Huỳnh Công Trí

​0255.3867342  
04 ​Phòng Văn hóa - Thông tin
Trưởng phòng ​0255.3867234
​vhtt-lyson@quangngai.gov.vn
Phó trưởng phòng ​Trương Đình Thuận
05 ​Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trưởng phòng ​Phan Văn Thảo ​0255.3867566
​gddt-lyson@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng ​- Trần Công Thông
- Trần Ngọc Bích
​06 
​Thanh tra huyện
Chánh Thanh tra  Nguyễn Thị Phát 0255.3867319
​​
​ubkttt-lyson@quangngai.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra  Nguyễn Hữu Cầu
07 ​Phòng Tư pháp Trưởng phòng​ Phạm Văn Thọ ​0255.3862087 ​tp-lyson@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Thị Thủy    
08 ​Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Cường ​0255.3867225 ​tckh-lyson@quangngai.gov.vn
Phó Trưởng phòng

Phan Duy Liên

​0255.3867853
09 ​Phòng Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng ​Mai Văn Toàn ​0255.3867088 ​tnmt-lyson@quangngai.gov.vn
Phó trưởng phòng ​Nguyễn Thị Tuyết
10 ​Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế  Trưởng phòng Dương Thị Hoàng Dung ​0255.6299100 ​yte-lyson@quangngai.gov.vn
Phó phòng Võ Minh Thánh  
11 ​ ​Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Giám đốc   ​0255.3867838
​Phó Giám đốc

​Trương Đình Nho

Lê Ngọc Long

12 ​Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Giám đốc ​Trần Đình Hùng ​​0255.3867606 ​​
Phó GĐ ​Bùi Văn Trung
 13

 

​Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao
 Giám đốc
 
P. Giám đốc
​Trương Đình Thuận
Đặng Duy Tân
Ngô Công Huy
​0255.3867266
​14 ​Đội quán lý TTXD ĐT&MT ​Đội trưởng ​Huỳnh Công Trí
    Đội Phó Phạm Văn Mịnh    

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Văn phòng huyện

Chánh Văn phòng: Mai Văn Lên, điện thoại: 055.3867224, email: lyson@quangngai.gov.vn

Vị trí và chức năng:

Tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao;

Tổ chức và phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức điều hành, phối hợp các hoạt động của các cơ quan chuyện môn thuộc huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn.

Trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban ngành; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn trực thuộc, theo quy định của pháp luật.

Thu thập, xử ký thông tin trên các lĩnh vực được giao, đảm bảo tính kịp thời, chính xác; chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

Đề xuất thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn đề về chủ trương, chính sách, đề án, chương trình công tác, biện pháp tổ chức thực hiện, mà theo cơ chế phân cấp quản lý cần giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân nghiên cứu, soạn thảo trình Thường trực Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định

Giúp Thường trực Hôi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xem xét, kiểm tra các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; phát hiện và đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện uốn nắn kịp thời những vấn đề chưa phù hợp với chủ trương, chính sách chung của huyện, tỉnh và Chính phủ.

Tổ chức công bố, truyên đạt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, của Chủ tịch ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị, các cá nhân liên quan; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị đó; phát hiện và đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giải pháp xử lý những vướng mắc trong tổ chức, thực hiện.

Thẩm tra xử lý, thể thức, nội dung và thủ tục hành chính các văn bản do các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị trước khi trình Ủy ban nhân huyện, Chủ tịch ban nhân dân huyện ký ban hành.

Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản Quy phạm phát luật và những văn bản không mang tính Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; công văn, giấy tờ, văn thư, lưu trữ, hành chính, tin học hóa hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ trì soạn thảo các báo cáo đề án, dự thảo văn bản được Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, UBND các xã, soạn thảo, chuẩn bị các đề án, báo cáo do UBND huyên phân công.

Hướng dẫn Văn phòng Ủy ban nhân dân các xã, bộ phận làm công tác văn phòng của các phòng, ban thuộc huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và phục vụ các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ký họp Hội đồng nhân dân và các cuộc họp Ủy ban nhân dân huyện; các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan, ban, ngành, xã và các đơn vị liên quan; tiếp khách và đảm bảo các điều kiện phục vụ các hoạt động của Hội nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử trên địa bàn, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban của HĐND huyện, các Hội, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng, các phòng, ban thuộc huyện, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trong công tác thông tin báo cáo nhằm phục vụ kịp thời các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật; phối hợp với các phòng, ban thuộc huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả trong quan hệ giải quyết công việc giữa Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn với tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”; đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết để Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” hoạt động có hiệu quả.

Phối hợp với Thanh tra Nhà nước thực hiện công tác tiếp dân tại Phòng tiếp dân UBND huyện; đồng thời giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các Hội, Đoàn thể, để Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã  tổ chức, giám sát việc tiếp công dân trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Văn phòng; phân công, nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện về sự phân công đó.

Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

2. ​ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

​Trưởng Cơ quan:  Ngô Đình Mẫn                  , điện thoại: 055.3862130

3. ​ Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện

Trưởng phòng: Huỳnh Minh Hùng, điện thoại: 055.3867342

Vị trí và chức năng:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lý Sơn, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị, kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ; công tác an toàn giao thông trên địa bàn huyện; nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện Lý Sơn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.​Sở Giao thông- Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

4. ​ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
Trưởng phòng: ........................................, điện thoại: 055.3867234

* Vị trí và chức năng

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở cơ sở về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh; thông tin đối ngoại.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a/ Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

b/ Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

- Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

- Theo dõi quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Phối hợp tham gia ý kiến cho các doanh nghiệp quy hoạch, thiết kế phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại.

c/ Nhiệm vụ khác:

- Triển khai thực hiện Đề án quản lý, bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, nhằm chống sự xuống cấp của các di tích lịch sử văn hóa và tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí hàng năm. Lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận mới các di tích được phát hiện trên địa bàn, chống xâm phạm, phá hoại di tích.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và thực hiện chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn đối với cán bộ công chức thuộc ngành theo phân công của UBND huyện, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Phòng Văn hóa và Thông tin với chức năng là cơ quan Thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, tham mưu cho UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện: chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào từ huyện đến cơ sở.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và các Sở chuyên ngành cấp tỉnh về công tác chuyên môn được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác (thường xuyên hoặc đột xuất do UBND huyện giao)​

5. ​ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Trưởng phòng: Phan Văn Thảo, điện thoại: 0553.867566

* Vị trí và Chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lý Sơn; có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện Lý Sơn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

* Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

a. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;

b. Dự thảoquyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;

c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông); trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện:

Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông);trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non;trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ .

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

12. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và UBND huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

6. ​ Thanh tra huyện
Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Phát, điện thoại: 0553.867319

1/ Vị trí, chức năng

1.1/ Thanh tra huyện Lý Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.2/ Thanh tra huyện có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

2.1/ Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2.2/ Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

2.3/ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

2.4/ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức cấp xã.

2.5/ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.6/ Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân các xã.

2.7/ Về Thanh tra:

a/ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân các xã, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đốt xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b/ Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân các xã, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện;

c/ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao;

d/ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

2.8/ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a/ Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b/ Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

c/ Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khi được giao;

d/ Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ/ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

e/ Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.9/ Về phòng, chống tham nhũng:

a/ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân huyện;

b/ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vitham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c/ Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định ký báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d/ Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.10/ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

2.11/ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

2.12/ Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh.

2.13/ Quản lý biên chế, công chức thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

2.14/ Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

2.15/ Thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

7. Phòng Tư pháp huyện

Trưởng phòng: Phạm Văn Thọ, điện thoại: 0553. 862087

Vị trí và chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu  giúp Ủy ban nhân dân  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo quy định của Ủy ban nhân dân và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã;

Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân  huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã ban hành;

Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;

Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;

Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

 Về chứng thực:

Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã;

Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân xã cấp trái với quy định của pháp luật ( trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và của Sở Tư pháp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.​

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Cường, điện thoại: 0553. 867241

 Vị trí và chức năng:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách Nhà nước, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp và tòan diện của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, khuôn dấu riêng và tài khỏan tại Kho bạc Nhà nước huyện.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

 Về lĩnh vực tài chính, tài sản:

Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Uỷ ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc  huyện.

Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách  huyện và quyết toán thu, chi ngân sách xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc  huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài chính.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Về lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật:

Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện;

Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

 Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  huyện và theo quy định của pháp luật.​

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Trưởng phòng: Mai Văn Toàn, điện thoại: 0553. 867088

Vị trí, chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp

Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.​

10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế huyện
Trưởng phòng: Dương Thị Hoàng Dung, điện thoại: 0556.299100
1. Vị trí chức năng :

1.1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

1.2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

2.8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1103

Tổng số lượt xem: 4058702

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.