Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày22/9/2023) 19/09/2023 Tải về
2 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, các PCT UBND huyện (tuần 37, từ ngày 11/9 - 15/9/2023) 12/09/2023 Tải về
3 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 34, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023) 21/08/2023 Tải về
4 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 30, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023) 25/07/2023 Tải về
5 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023) 17/07/2023 Tải về
6 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 27, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023) 04/07/2023 Tải về
7 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 26, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023) 27/06/2023 Tải về
8 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 22, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023) 30/05/2023 Tải về
9 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 21, từ ngày 22/5 - 28/5/2023) 23/05/2023 Tải về
10 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 15, từ ngày 10/4 - 16/4/2023) 07/04/2023 Tải về
11 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 11, từ ngày 13/3 - 17/3/2023) 10/03/2023 Tải về
12 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 10, từ ngày 06/3 - 11/3/2023) 03/03/2023 Tải về
13 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 08, từ ngày 20/02 - 24/02/2023) 21/02/2023 Tải về
14 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 51, từ ngày 12/12/2022 - 17/12/2022) 12/12/2022 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 50, từ ngày 05/12/2022 - 09/12/2022) 09/12/2022 Tải về