Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
676 1543/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành kế hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2025 Hình thức Quyết định Độ khẩn Thường Loại văn bản Văn bản mới File đính kèm Nén và tải tất cả 1543.signed.pdf (Người gửi: Văn thư UBND huyện - 01/10/2021 10:09:09) Thông tin ký số: 1. UBND huyện Lý Sơn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - 01/10/2021 10:08:08 - Chữ ký số hợp lệ - Chứng thư số còn hiệu lực 1. 1543.signed.pdf (Người xoá: Văn thư UBND huyện - 01/10/2021 10:09:16) Văn bản liên quan 01-10-2021
677 3027/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 481/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 01-10-2021
678 1544/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid 19 (Võ Hiển Chính) 01-10-2021
679 486/BC-UBND Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 01-10-2021
680 1539/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 29-09-2021
681 1538/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ giám sát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 29-09-2021
682 3007/UBND V/v khen thưởng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cấp hiệu quả kinh tế tập thể 29-09-2021
683 83/HĐND V/v thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí thực hiện cắt, giảm và tiết kiệm thêm 10% kinh phí còn lại năm 2021 29-09-2021
684 482/BC-UBND Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2015-2020 29-09-2021
685 3008/UBND V/v cập nhật thông tin lao động chương trình EPS 29-09-2021
686 2991/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 28-09-2021
687 82/HĐND V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-09-2021
688 147/KH-UBND Kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến huyện Lý Sơn 28-09-2021
689 148/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 28-09-2021
690 1489/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Thị Hợp) 28-09-2021
691 1491/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Thị Sang) 28-09-2021
692 1490/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Lanh) 28-09-2021
693 1493/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Nhung) 28-09-2021
694 1492/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trương Thị Nga) 28-09-2021
695 1495/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Mai Văn Đại) 28-09-2021
696 1494/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trần Thị Đủ) 28-09-2021
697 1497/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Giang) 28-09-2021
698 1496/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phan Thị Hồng Nương) 28-09-2021
699 1498/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Ý Nhi) 28-09-2021
700 1500/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Ngô Thị Bích Hà) 28-09-2021
701 1499/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Nghĩa) 28-09-2021
702 1502/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Dương Thị Huệ) 28-09-2021
703 1501/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Mai Văn Trí) 28-09-2021
704 1504/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Văn Lộc) 28-09-2021
705 1503/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Võ Thị Thừa) 28-09-2021
706 1506/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Võ Xuân Kim) 28-09-2021
707 1505/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Phúc) 28-09-2021
708 1507/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trương Tấn Hoàng) 28-09-2021
709 1532/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Dương Ngọc Thành) 28-09-2021
710 1531/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Sử) 28-09-2021
711 1530/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Hồ Văn Thường) 28-09-2021
712 1529/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Văn Ánh) 28-09-2021
713 1528/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Từ Thị Kim Chung) 28-09-2021
714 1527/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phan Thanh Học) 28-09-2021
715 1526/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phan Thị Phong) 28-09-2021
716 1525/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Hường Vi) 28-09-2021
717 1524/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Bùi Văn Tấn) 28-09-2021
718 1523/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Tể) 28-09-2021
719 1522/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Hàng Văn Phú) 28-09-2021
720 1521/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Lê Văn Phát) 28-09-2021
721 1520/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Đào) 28-09-2021
722 1519/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đặng Thị Hồng) 28-09-2021
723 1517/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thanh Trí) 28-09-2021
724 1516/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Dương Thị Kim) 28-09-2021
725 1515/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Lê Nguyên Thạch) 28-09-2021
726 1514/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Nguyễn Thị Phát) 28-09-2021
727 1513/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Đinh Dư) 28-09-2021
728 1512/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phạm Công Thành) 28-09-2021
729 1511/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trần Thị Thanh) 28-09-2021
730 1510/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Mai Văn Phát) 28-09-2021
731 1509/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Mai Văn Thọ) 28-09-2021
732 1508/QĐ-UBND Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Trần Thanh Nhân) 28-09-2021
733 2988/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước 28-09-2021
734 480/BC-UBND Báo cáo về việc tổng kết chính sách nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh và kiến nghị chủ trương nới lỏng hạn chế nhập cảnh 28-09-2021
735 168/TTr-UBND Tờ trình về việc bổ sung kinh phí chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 28-09-2021
736 2983/UBND Vv/ triển khai thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 28-09-2021
737 2985/UBND V/v đẩy mạnh thực hiện công tác thi hành án hình sự và đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới 28-09-2021
738 2980/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 27-09-2021
739 478/BC-UBND Báo cáo rà soát làm rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ và chịu trách nhiệm kết quả rà soát việc hỗ trợ cho người dân có gia súc bị tiêu hủy do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục và công tác tiêu hủy từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 đảm bảo điều kiện hỗ trợ và quy định của pháp luật 27-09-2021
740 1487/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 27-09-2021
741 2962/UBND V/v góp ý dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2021
742 2971/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định áp dụng các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2021
743 2974/UBND V/v đề xuất nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 27-09-2021
744 482/TB-UBND Thông báo tổ chức xét chọn Hợp đồng lao động giáo viên làm việc tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm 2021 24-09-2021
745 476/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 24-09-2021
746 2956/UBND V/v đảm bảo điều kiện và cơ hội được học tập trong bối cảnh dịch Covid 19 24-09-2021
747 481/TB-UBND Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn 24-09-2021
748 144/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tuyển hợp đồng lao động giáo viên làm việc tại các Trường Mầm non trên địa bàn huyện năm 2021 24-09-2021
749 2939/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 24-09-2021
750 1481/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình : Đường băng chào cơ, duyệt đội ngũ BCH 24-09-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2647

Tổng số lượt xem: 2296125

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.