Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 147/BC-UBND Báo cáo tình hình thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường năm 2021 25-04-2022
152 1194/UBND V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
153 1152/UBND Vv tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 25-04-2022
154 1153/UBND V/v đăng ký cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 25-04-2022
155 1154/UBND V/v vận động ủng hộ, tài trợ quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương 25-04-2022
156 72/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 4/2022 (đợt 55) 25-04-2022
157 1164/UBND V/v tham mưu thực hiện Công văn số 392 của Sở Tư pháp 25-04-2022
158 1163/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
159 1166/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng 25-04-2022
160 142/BC-UBND Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Lý Sơn 25-04-2022
161 1168/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển chọn Hòa giải viên động 25-04-2022
162 1071/UBND Về việc góp ý Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
163 128/BC-UBND Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 25-04-2022
164 1061/UBND V/v góp ý đề cương chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 25-04-2022
165 1060/UBND V/v góp ý dự thảo báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 25-04-2022
166 1059/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 25-04-2022
167 130/BC-UBND V/v cung cấp số liệu để xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 25-04-2022
168 1148/UBND V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
169 811/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Thánh, giữ chức danh Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế 25-04-2022
170 812/QĐ-UBND Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàng Dung giữ chức danh trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế 25-04-2022
171 144/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 25-04-2022
172 1175/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 25-04-2022
173 816/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 25-04-2022
174 1177/UBND V/v góp ý danh mục loại hình, địa sách khuyến khích phát triển xã hội hóa lĩnh vực giáo dục 25-04-2022
175 1176/UBND V/v đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện Lý Sơn 25-04-2022
176 145/BC-UBND Báo cáo về viêc quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên trên địa bàn huyện 25-04-2022
177 1179/UBND Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08 của TTCP quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 25-04-2022
178 1180/UBND V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm năm 2022 25-04-2022
179 1182/UBND v/v góp ý bản dự thảo Kế hoạch Xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 25-04-2022
180 69/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Cảng Lý Sơn năm 2022 20-04-2022
181 1073/UBND V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chuyển đổi số 19-04-2022
182 1079/UBND V/v đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 19-04-2022
183 62/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-04-2022
184 132/BC-UBND Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 của Tỉnh ủy 19-04-2022
185 1086/UBND V/v góp ý bản dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2022
186 1084/UBND V/v tình hình thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng 19-04-2022
187 1090/UBND Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch Quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 19-04-2022
188 1093/UBND Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-04-2022
189 1098/UBND Về việc thu thập thông tin về mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19-04-2022
190 64/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 19-04-2022
191 1109/UBND V/v thực hiện một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi 19-04-2022
192 1110/UBND V/v cung cấp dữ liệu phục vụ việc đánh giá tình hình triển khai kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn 19-04-2022
193 1114/UBND V/v triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 19-04-2022
194 1116/UBND V/v xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 19-04-2022
195 1118/UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Lý Sơn (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022) 19-04-2022
196 33/BC-TTCH Báo cáo tình hình Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-04-2022
197 65/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 19-04-2022
198 737/QĐ-UBND Quyết định thành lập Phòng lao động, thương binh và xã hội - y tế huyện Lý Sơn 19-04-2022
199 802/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 19-04-2022
200 1119/UBND V/v phối hợp tổ chức Hội nghị công tác văn phòng Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 tại huyện Lý Sơn 19-04-2022
201 126/TB-UBND Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 19-04-2022
202 1121/UBND V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh 19-04-2022
203 138/BC-UBND Báo cáo kết quả rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-04-2022
204 67/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2022-2025 19-04-2022
205 139/BC-UBND Báo cáo thống kê kết quả tiêm vắc xin phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-04-2022
206 1128/UBND V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 19-04-2022
207 136/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 của huyện Lý Sơn 19-04-2022
208 1134/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 64 của UBND tỉnh 19-04-2022
209 976/UBND V/v thực hiện Quyết định số 270 của UBND tỉnh 14-04-2022
210 969/UBND V/v triển khai tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 14-04-2022
211 978/UBND V/v thực hiện Quyết định số 268 của UBND tỉnh 14-04-2022
212 979/UBND V/v thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2022 14-04-2022
213 981/UBND V/v lựa chọn sản phẩm tham dự chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 14-04-2022
214 974/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản 14-04-2022
215 984/UBND Vv Hướng dẫn tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5. 14-04-2022
216 982/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
217 995/UBND V/v thực hiện Công văn 1506 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
218 997/UBND V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022
219 996/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 14-04-2022
220 994/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 14-04-2022
221 998/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương 14-04-2022
222 987/UBND V/v thực hiện Công văn số 1490 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
223 989/UBND v/v lấy ý kiến góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
224 1007/UBND V/v thực hiện Công văn số 1521 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
225 1006/UBND Về việc góp ý Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2611

Tổng số lượt xem: 2293822

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.