Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
226 985/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 60 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022
227 1011/UBND V/v đăng ký cấp phát chữ ký số cho cán bộ, công chưc, viên chức, người lao động thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện và hệ thống IGate 2.0 14-04-2022
228 986/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 14-04-2022
229 1012/UBND Về việc góp ý dự thảo: Quyết định và thuyết minh Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 14-04-2022
230 1014/UBND V/v báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 14-04-2022
231 1015/UBND V/V THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU ĐẾN NĂM 2025 14-04-2022
232 59/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện 14-04-2022
233 58/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện NQ số 160 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của BBT Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lý Sơn đến năm 2030 14-04-2022
234 991/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 14-04-2022
235 1023/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản 14-04-2022
236 1022/UBND V/v thực hiện Quyết định số 415 của UBND tỉnh 14-04-2022
237 713/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 14-04-2022
238 56/KH-UBND Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 10 của UBND tỉnh ban hành quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 14-04-2022
239 60/KH-UBND Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
240 125/BC-UBND Báo cáo đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
241 124/BC-UBND Báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
242 62/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
243 1025/UBND V/v góp ý dự thảo QĐ bãi bỏ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh 14-04-2022
244 1027/UBND V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1564 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
245 50/TTr-UBND Tờ trình đề nghị trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch theo NĐ 76 14-04-2022
246 1039/UBND V/v hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 14-04-2022
247 1028/UBND V/v thực hiện Công văn số 1581 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
248 1036/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 14-04-2022
249 1034/UBND V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
250 1033/UBND Về việc góp ý dự thảo văn bản UBND tỉnh "triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022" 14-04-2022
251 1043/UBND V/v kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021 còn dư, chưa sử dụng hết 14-04-2022
252 1037/UBND V/v thực hiện Công văn osos 1601/UBND-KTN của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
253 1032/UBND V/v triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 14-04-2022
254 126/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2022 14-04-2022
255 1042/UBND V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 54 của Sở Nội vụ 14-04-2022
256 972/UBND V/v rà soát, bổ sung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 (số liệu chính thức đến hết tháng 12/2021) 14-04-2022
257 1046/UBND Vv đánh giá thực hiện Thông tư số 28 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 14-04-2022
258 1049/UBND V/v thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện 14-04-2022
259 1045/UBND Vv đánh giá thực hiện Thông tư số 28 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 14-04-2022
260 1050/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 14-04-2022
261 32/BC-TTCH Báo cáo tình hình dịch Covid 19 (tuần) trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
262 792/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 14-04-2022
263 1056/UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Lý Sơn (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) 14-04-2022
264 1048/UBND V/v thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn năm 2022 14-04-2022
265 1054/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 01 của BCĐ Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 14-04-2022
266 983/UBND V/v góp ý dự thảo báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường sơ bộ cho dự án Nhà máy năng lượng điện sóng biển Lý Sơn 14-04-2022
267 973/UBND V/v góp ý nội dung Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
268 119/BC-UBND Báo cáo đánh giá sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022 và kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022 14-04-2022
269 1002/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh bổ sung NQ số 30 của HĐND tỉnh 14-04-2022
270 1004/UBND V/v cung cấp thông tin chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn, giai đoạn 2018-2022 14-04-2022
271 1016/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 14-04-2022
272 712/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác của UBND huyện quý II năm 2022 14-04-2022
273 784/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà nơi lưu trú 14-04-2022
274 1063/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 14-04-2022
275 1065/UBND V/v góp ý dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 14-04-2022
276 1069/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 14-04-2022
277 34/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 31-03-2022
278 43/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện 31-03-2022
279 38/KH-UBND Kế hoạch truyền thôn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
280 45/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghê y, dược tư nhân, mỹ phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
281 50/KH-UBND Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 31-03-2022
282 73/BC-UBND Báo cáo giám sát việc quản lý và kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 31-03-2022
283 75/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 3 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 9 tháng cuối năm 2022 31-03-2022
284 76/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 31-03-2022
285 81/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm trong quý I năm 2022 31-03-2022
286 80/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đường thủy nội địa 31-03-2022
287 84/BC-UBND BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 31-03-2022
288 85/BC_UBND Báo cáo nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị 31-03-2022
289 86/BC-UBND Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện 31-03-2022
290 89/BC-UBND Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 114 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 31-03-2022
291 93/BC-UBND Báo cáo thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 31-03-2022
292 94/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu 31-03-2022
293 847/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới năm 2022 31-03-2022
294 846/UBND V/v đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) đối với lĩnh vực cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước 31-03-2022
295 848/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 627 của Sở LĐBTXH 31-03-2022
296 849/UBND V/v tham mưu UBND huyện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 31-03-2022
297 849/UBND V/v tham mưu UBND huyện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 31-03-2022
298 850/UBND V/v góp ý văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy 31-03-2022
299 95/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Luật Thủy lợi và hệ thống luật pháp luật về thủy lợi trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
300 951/UBND V/v triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 31-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2514

Tổng số lượt xem: 2293798

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.