Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
451 369/UBND Về việc đề nghị giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam làm việc cho các nhà thầu để thực hiện các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 28-01-2022
452 99/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Bắc An Bình nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
453 98/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Đồng hộ An Hải nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
454 95/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Tây An Vĩnh nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
455 96/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Đông An Hải nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
456 97/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Tây An Hải nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
457 94/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Đông An Vĩnh nhiệm kỳ 2022-2024 28-01-2022
458 344/UBND V/v triển khai thực hiện các Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đề nghị của Sở Tài Chính tại Công văn số 256 27-01-2022
459 342/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 27-01-2022
460 340/UBND V/v sơ kết đánh giá thực hiện Nghị định số 156 của Chính phủ 27-01-2022
461 338/UBND Về việc đăng ký sản phẩm, kinh phí và góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-01-2022
462 21/KH-UBND Về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-01-2022
463 27/TB-UBND Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 26-01-2022
464 31/BC-UBND Báo cáo quản lý, dử dụng người hoạt động không chuyên trách ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc của thôn trên địa bàn huyện Lý Sơn 26-01-2022
465 18/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn (đợt 47) 26-01-2022
466 90/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 26-01-2022
467 298/UBND Vv ý kiến đối với việc nghiên cứu sinh thái và đa dạng sịnh học hệ sinh thái ven bờ tỉnh Quảng Ngãi của Chi nhánh ven biển thuộc Trung tâm Nhiệt Đới Việt - Nga 25-01-2022
468 295/UBND V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 347 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 25-01-2022
469 294/UBND Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-01-2022
470 293/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 46 của Bộ trưởng Bộ TT&TT 25-01-2022
471 292/UBND Về việc góp ý dự thảo kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh 25-01-2022
472 283/UBND V/v góp ý Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý; thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công hàng năm từ nguồn NSNN do địa phương quản lý 25-01-2022
473 28/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 328 của Sở Tư pháp 25-01-2022
474 12/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 20-01-2022
475 01/TB-UBND Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 05-01-2022
476 159/TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, THCS công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021 28-12-2021
477 3892/UBND V/v thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công nghiệp 01-12-2021
478 3895/UBND V/v nghiên cứu, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 01-12-2021
479 624/BC-UBND Báo cáo tìn hình thực hiện chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần : Tính năng động của chính quyền tỉnh 01-12-2021
480 3898/UBND V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, thị trấn quản lý năm 2021 (bổ sung) 01-12-2021
481 625/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 01-12-2021
482 3897/UBND V/v thực hiện Quyết định số 1887 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 01-12-2021
483 3899/UBND V/v xây dựng kế hoạch và chọn cử giáo viên mầm non, phổ thông đi đào tạo nâng cao trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 01-12-2021
484 3900/UBND V/v xét nghiệm xừ lý ổ dịch diện rộng 01-12-2021
485 174/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra hồ sơ đánh giá, xếp loại đơn vị học tập và in giấy công nhận "Đơn vị học tập" năm 2021 trên địa bàn huyện 01-12-2021
486 3901/UBND V/v đăng ký công trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa giai đoạn 2021-2030 01-12-2021
487 3869/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 6170 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2021
488 3868/UBND V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 160 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2021
489 623/BC-UBND Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021 30-11-2021
490 3883/UBND V/v báo cáo tổng kết và bảng tự chấm điểm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 30-11-2021
491 3874/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 73/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 30-11-2021
492 3876/UBND V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 30-11-2021
493 3879/UBND Vv rà soát số lượng cây cảnh quan bị chết; ngã, đổ để trồng dặm và trồng mới trên địa bàn huyện 30-11-2021
494 3886/UBND V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ sau báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hại Quốc hội khóa XV 30-11-2021
495 3887/UBND V/v triển khai thực hiện báo cáo quốc gia năm 2020; tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 30-11-2021
496 07/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TN&MT huyện Lý Sơn 30-11-2021
497 145/BC-TTCH Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện 30-11-2021
498 1806/QĐ-UBND Quyết định Công nhận lần đầu danh hiệu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 02 năm 2020-2021 30-11-2021
499 1807/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 30-11-2021
500 529/TB-UBND Thông báo tiếp tục tiêm vắc xin phòng dịch Covid 19 mũi 2 30-11-2021
501 3888/UBND V/v triển khai thực hiện các thông tư của Thanh tra Chính phủ 30-11-2021
502 3889/UBND V/v xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2022 30-11-2021
503 1808/QĐ-UBND Quyết định phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Y tế 30-11-2021
504 1811/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Cơ quan UBKT - Thanh tra 30-11-2021
505 06/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lý Sơn 29-11-2021
506 3859/UBND V/v xin phép vắng mặt tại Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 29-11-2021
507 620/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 29-11-2021
508 3858/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-11-2021
509 621/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ tiêu 7.6 của Chỉ số thành phần 7 tính năng động của chính quyền tỉnh năm 2021 29-11-2021
510 172/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 29-11-2021
511 1804/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch bệnh Covid 19 29-11-2021
512 622/BC-UBND Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg ngày 31/16/2020 của TTg Chính phủ 29-11-2021
513 3856/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Công văn của UBND tỉnh về xây dựng các nội dung liên quan hạ tầng phòng cháy và chữa cháy 29-11-2021
514 617/BC-UBND Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện 29-11-2021
515 3853/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1878 của Chù tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 29-11-2021
516 3837/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 6370 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 26-11-2021
517 3842/UBND V/v mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 theo đề nghị của BQLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tại Công văn số 1611 26-11-2021
518 615/BC-UBND Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết đính số 33 của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 26-11-2021
519 3848/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-11-2021
520 616/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 26-11-2021
521 144/BC-TTCH Thông báo thay đổi phương thức trực tại trụ sở của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 huyện Lý Sơn 26-11-2021
522 3849/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh 26-11-2021
523 3850/UBND V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-11-2021
524 3834/UBND V/v góp ý dự thảo Hồ sơ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 26-11-2021
525 3835/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP 26-11-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2580

Tổng số lượt xem: 2293749

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.