Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 137/BC-UBND BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện Lý Sơn 30-03-2024
182 1171/UBND V/v xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện các nội dung liên quan công tác chuyển đổi số 30-03-2024
183 1167/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 30-03-2024
184 417/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Thiếu nhi thuyết trình sách và vẽ tranh theo sách huyện Lý Sơn năm 2024 30-03-2024
185 1170/UBND V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm của Hội quần chúng 30-03-2024
186 1165/UBND V/v đề xuất xây dựng vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2030 30-03-2024
187 1164/UBND V/v rà soát, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ công tác cải cách chính sách tiền lương 30-03-2024
188 1158/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/3/2024 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở" tỉnh 28-03-2024
189 1157/UBND V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện năm 2024 28-03-2024
190 1154/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2024
191 1151/UBND V/v cung cấp thông tin về 18 mã chất thải nguy hại phát sinh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý 28-03-2024
192 1155/UBND V/v góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2024
193 1150/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-03-2024
194 69/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 28-03-2024
195 71/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan về đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 để cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 28-03-2024
196 413/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội bà Phan Thị Thiệu 28-03-2024
197 1148/UBND V/v Quản lý vận hành và khai thác Phần mềm quản lý kinh phí và thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2024
198 1147/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 28-03-2024
199 1146/UBND V/v góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 28-03-2024
200 1141/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 28-03-2024
201 1153/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn 28-03-2024
202 1139/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-CTK ngày 22/3/2024 của Cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2024
203 1138/UBND Về việc rà soát, lập danh sách các cá nhân tham gia trực tiếp làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 28-03-2024
204 1137/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 28-03-2024
205 1136/UBND V/v Triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2024
206 1135/UBND V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng CP 28-03-2024
207 1143/UBND V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 28-03-2024
208 1161/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 28-03-2024
209 1160/UBND V/v giới thiệu thành viên tham gia Ban Tổ chức, các Tiểu ban, Tổ trọng tài và Tổ phục vụ giải bóng chuyền bãi biển nữ tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2024 28-03-2024
210 1131/UBND V/v xin góp ý kiến dự thảo Thông tư 28-03-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1485

Tổng số lượt xem: 3901627

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.