Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 03/2023/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lý Sơn 24-05-2023
2 02/2021/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 09-08-2021
3 18/2019/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-07-2019
4 12/2018/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 21-11-2018
5 06/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lý Sơn 12-07-2018
6 05/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và vị trí việc làm của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Sơn 12-07-2018
7 04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lý Sơn 10-07-2018
8 05/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị nhà nước huyện Lý Sơn 28-12-2017
9 01/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Lý Sơn 27-06-2017
10 1411/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 19-08-2016
11 12//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Đông thuộc xã AN Vĩnh, huyện Lý Sơn 09-03-2016
12 07//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Tây thuộc xã AN Vĩnh, huyện Lý Sơn 09-03-2016
13 08//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Đông thuộc xã AN Hải, huyện Lý Sơn 09-03-2016
14 09//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Tây thuộc xã An Hải, huyện Lý Sơn 09-03-2016
15 10//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Đồng Hộ thuộc xã An Hải, huyện Lý Sơn 09-03-2016
16 11//2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Hương ước của Nhân dân thôn Bắc thuộc xã An Bình, huyện Lý Sơn 09-03-2016
17 01//2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Sơn 21-01-2015
18 06//2014/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương (huyện và xã) và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2015 19-12-2014
19 07//2014/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 19-12-2014
20 09//2014/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 19-12-2014
21 2088//2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lý Sơn 04-12-2014
22 2089//2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn 04-12-2014

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2560

Tổng số lượt xem: 2771899

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.